http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf68oa22/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf68oa22/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsfc24im2/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf8su668/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsfqgea22/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0cmqka/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsfc24im2/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfqgea22/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsf0cmqka/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m6wc0/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsfc24im2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf0cmqka/

http://zyqccm.123dapp.com.cn

http://balllf.125990.cn

http://bztmlf.artformosa.com

http://ggzuvg.jiucailing.com.cn

http://cbkrqm.dg-boda.com

http://trlwxs.dg-boda.com

http://mmgegp.zhonghejimei.com

http://usdrql.ssg888.com

http://vsmazv.xmbobing.com.cn

http://fgattc.yjyy0451.com

经典文章网:www.jingdianwenzhang.cn
您现在的位置:经典文章 > 精美文章 >

他说,要紧凑地活着

时间:2018-10-17 14:21 来源: 经典文章网 点击:

百度 当赛季季后赛,两支队伍再度相遇冠军战,这一次,PE完成了对老大哥的复仇,逆转登顶夏季赛。

别来无往事,光阴不尽凉。

天气一天天热起来,又伴着反复的大小降温,叫人弄不清到底要穿些什么。早上穿的的外套卫衣中午恨不得脱个精光,要是看到天气预报说今天天气不错温度也不低,以此决定穿件中袖出去,早上准被冻成狗。

要不是天天住在这里,换谁也不相信地处南方的临安最低气温还能到个位数——放在北方老家,也早就没这温度了。

乖乖,这可到四月底了呀!

日子不紧不慢的过着,我们倒是走的越来越快。

夜时偶有入梦,荒唐离奇,又总伴着白天凡事经历种种。

作业渐多,有条不紊地赶着,有时赶到凌晨,不过还好有趣,这个作品的分析那个作品的解读,夹杂着一篇小小的剧本。

室友躺在床上,我在桌旁用着机械键盘在电脑上噼里啪啦地一顿乱敲,享受着在空白的页面上蹦出一个又一个字符的快感。

空闲时间穿插于满课的空隙,和早上的赖床贪睡。

楼下的洗衣机往往有人用着,脏衣服攒了一盆,千挑万选找时间下去洗衣。洗衣液快用完,用室友的用了两次,总是忘记买。洗澡用的热水卡余额也见了底,又忘了两天去充值,不知不觉到了周末,人家不开门营业充值。

有时阳光正好会把被子晒出来,晚上忘了收外面温度降到了个位数,拿回来的被子变得更潮更凉,摊摊手哭笑不得。

谁都忙,奇怪的是谁都不觉得忙。

晚上总是九、十点钟回来,赶忙洗澡吹头整理衣服——十一点就熄灯。

回来的时候已是不早,室友却常常依旧未归,有的在排练,有的在参加创新大赛。

每个人都有每个人的追求,而为了追求天天嘴上骂骂咧咧的,其实还真不算什么的。嘴上说的再难听,被人骂的再惨,该干的也毫不犹豫的可劲干。

赶上学期单周周四,下午便无课,但往往有事,有事一忙就忙一下午,没事就睡个午觉。学校的床有种怪异的魔力,一睡午觉就做噩梦,还是那种叫人啼笑皆非的噩梦,尽是些光怪陆离的飞天钻地分身打架的事。出奇的明是噩梦却无法自拔,做的津津有味不愿醒过来。

醒来却又经常到了傍晚,头痛得睁不开眼,想来也是,这么个性的噩梦,脑袋运转不够快根本做不出来。

工作,学习,生活,赶路,吃饭,睡觉,运动,梦想,还有光。

谁不是朝前活着,所以一步都不能停,每一步都走的稳稳当当。一步接一步,走的紧凑,什么时候该做什么事,什么空闲能用来干点更有意义的事情,把时间填的圆满,把岁月交给呼吸。

往往累的喘不过气来,才会发现之后的每一次呼吸都如释重负。

我们承担着莫须有的重担,大抵是认定了早晚有天这重担会落在自己身上。

其实睡觉是一件事情,工作,生活,赶路,追逐光这些都是事情,只是看怎么去定义它们,紧凑地一项随着一项,严格的执行,可能是对自己最好的尊重,而很多人却又对你在乎和认真对待的事情不屑一顾,比如你想要的,和你所追逐的,又或者,睡觉和熬夜。

活的自在,或许是因为认同自己的存在,而不够自在,又是太在乎身边的人了吧。

佛说,“趣求诸欲人,常起于希望。诸欲若不遂,恼坏如箭中。”(世亲止欲偈)

不妨前脚跟后脚,该干的和不该干的,大概心里都清楚。

写这个题目时,缘是想起那个午后做的一个梦。昔梦早已归入混沌,只记得那个男人,行走在云雾之间,浑身上下什么都看不清晰,他站在我的对面,缓缓地说了一句话。

他说,“要紧凑的活。”

随后,好像又是一场令人头痛欲裂的生死逃亡的噩梦。

B:伏仪《记昨日书》

瓦南

2018.4.21


编辑推荐:
 • 中等生,也需要掌声
  有一阵子,一篇网络亲子文章——《我的女儿23号》,一度受到教育专家的力荐和家长的追捧,大家纷纷转载点赞,一时间成长网络,微博,微信上讨论的热点。 于是乎,关于如何教育...
 • 在这个少有人读诗的时代,为什么我还要写诗
  写诗,一个人的孤独旅程.png 认真说起来,我写过的诗并不算多,至于发表和获奖的就更少了,大概只有七八篇的样子。 但是,我写过的每一首诗,都是自己情感的自然流露,很少有太...
 • 面包我有,你给我爱情就好
  我做好了要与你过一辈子的打算,也做好了你随时要走的准备,最好不过余生只有你,最坏不过余生都是回忆。心里没你的人,你又何必当真念念不忘,这大概是最好的爱情观,深情而...
 • 北漂的广州烧鹅
  我要吃粤菜!” 这是我做完手术之后说的第一句话。 “好,下午我就去找一家,粤菜馆子。” 肥球老爸回道。 果然,出院当天,肥球老爸就兴致勃勃的带我走进了一家茶餐厅。“广州...
 • “五一快乐,也祝你快乐”
  就要离开武汉一段时间了呢,心中竟然有些不舍。大抵还是一个念旧的人吧…… 01 每次都是随意的先码字,然后再加上文不对题的标题。也算是一种写作习惯了。 洋洋洒洒的一些文字...
 • 小别离
  回程,是雨,它要用这点潮湿清洗着不舍,可曾想世界比它想象的更悲伤?坐在最后一排的公交车上,任耳朵里溢满沙哑的情绪,来时回忆就像听到闹钟一样,瞬间惊起。 那时的视野比...

阳图店子 大银龙酒店 鸡东 仕洞 日怪
靖江市 广西 白露 音德尔镇 王吴
百度