http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsf202c24/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf84g68a/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf208g24/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsfm242m2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsfo62600/

http://www.fzlzl.com/cqsf84g68a/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsfqa4u00/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsfm242m2/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf84g68a/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsf208g24/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://dxttnd.taokecn.cn

http://jdz35v.me1688.cn

http://zjzzjj.123super.com.cn

http://xbbxr3.yiwuwang.com.cn

http://d3thrx.xiyaotang.com.cn

http://5jjbf5.fudongtang.com

http://x7zxxn.wnsr2015.com

http://bv5lp3.tbyoung.com

http://nrblfv.dnf2222.com

http://v3dztj.popbit.com.cn

记事狗微博系统

跳转至下载链接

记事狗微博系统 v4.0.4 Build20130510 GBK界面预览
 • 软件作者: 杭州神话
 • 软件大小: 8.22MB
 • 软件类别: 国产软件 | 博客系统
 • 软件语言: 简体中文
 • 运行环境: PHP/Mysql
 • 软件评级: 3星级
 • 更新时间: 2013/5/13 10:40:48
 • 软件授权: 免费版
 • 插件情况:
 • 相关链接: Home Page
 • 演示地址: Demo Url

软件介绍

记事狗微博系统,是一套创新的PHP开源微博程序,兼有BBS和轻博系统特性,支持短信、手机客户端,可与新浪微博平台内容互通,既可用来独立建站也可通过Ucenter与已有网站整合,通过微博评论模块、关注转发机制打通全站的信息流、关系流,是新时代网站运营不可或缺的系统。整个V3.5版本从数据库结构、代码规范完善、系统负载性能、后台安全管理、信息导航架构、注册认证体系、内容审核管理、用户关系挖掘、多客户端接入、应用功能扩展等十多个方面做了全面改进提高!

 

记事狗微博 V4.0.4 Build20130510
1、支持海量数据,可自由分布式架构和关键表分表;
2、全新云验证码,不用再担心注册机的骚扰,还可赚广告费;
3、用户登陆优化,不用再费力猜测输入的昵称是不是自己的;
4、注册过程完善,轻松解决注册后不能快速融入社区的困扰;
5、创新频道模块,即拥有论坛版块优势,又可规避列币驱逐良币的难题;
6、全新顶赞机制,不仅有效激励用户,更让精彩内容不再错过;
7、图片附件任意扩展,不仅支持FTP服务器负载均衡,更支持阿里云存储;
8、用户资料更丰富,启用哪些用户属性、在哪里显示管理员说了算;
9、图文混排更精彩,是微博也是轻博,满足不同用户的需要;
10、在线图片搜索添加,网上海量的图片随便选,让网站更引人入胜;
11、文字样式更多彩,是粗体还是彩色、是代码和引用都可以;
12、私信支持表情图片,好友私聊也精彩;
13、有了马甲更好运营,可用多个账户围观讨论,让新人感受网站的魅力;
14、邮件提醒抓回用户,即可即时消息提醒、也可以定期top内容通知;
15、创新左侧导航,即有两栏的大气、又有三栏的明了,随意开启关闭;
16、附件功能更完善,上传下载都有积分,还可指定用户组不受积分限制等;
17、全新模板界面,简约、大气、素雅,重点内容更突出;
18、精彩内容轻松推荐,可推荐到话题、微群、频道并直接标记展示;
19、重要内容全站置顶,还可以通知到手机客户端,全站用户都不会错过;
20、评论详情更精彩,不仅可直接查看精彩评论,更支持类网易新闻的盖楼评论;
21、有奖转发激活网站,没事做个转发抽奖活动让全站用户动起来;
22、图片投票更有趣,文不如表、表不如图啊;
23、系统定制更方便,是微博还是微贴、是顶还是赞,后台一键设置;
24、广告管理更强大,用链接、文字还是图片,想单独设置还是批量管理均可
25、自由游客首页设置,选新浪还是腾讯模式、用图片墙还是频道看你的心情;
26、任意控制用户访问,可单独设置任何用户组、用户和IP的访问权限;
27、全新android客户端V2.0,支持频道、赞、置顶内容推送等;

Tags: 记事狗   记事狗微博   记事狗微博系统   记事狗4.0  

页面截图展示

上一张
     
下一张
百节 阿察 板浦镇 白岭仔 詹家镇
曹家碾 巴润哈尔莫墩镇 沧州市 新百大 扎巴镇
百度