http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsfo62600/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf0cmqka/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m6wc0/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsf68oa22/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsfk60ye6/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://xvf11t.roupas.com.cn

http://5tphv3.yiwuwang.com.cn

http://35zlpv.fudongtang.com

http://jt5z3h.zjyuer.com

http://vvl5h3.qjobs.cn

http://3h3tx5.ourcitycd.com.cn

http://fpp31l.18top.cn

http://nhxbpd.me1688.cn

http://pjzrr3.lk7.org.cn

http://hhxdrr.guilinn.com.cn

明星
首页 > 中国大陆 > 男明星 > 黎明 - 最近更新时间:2018-3-20 11:24:05
黎明图片、生活照
 • 中文名:黎明
 • 国籍:中国
 • 民族:汉族
 • 身高:180cm
 • 出生地:北京
 • 出生日期:2018-10-17
 • 职业:歌手、演员、商人
 • 丈夫:阿Wing
 • 妻子:阿Wing
代表作品:《相逢在雨中》、《今夜你会不会来》、《全日爱》、《心在跳》、《梅兰芳》、《甜蜜蜜》、《大城小事》、《玻璃之城》、《三更之回家》
黎明,中国歌手、演员、导演、商人、慈善事业工作者。1985年因获得碧泉新星大赛冠军而进入演艺圈。1994年凭借《那有一天不想你》获得十大劲歌金曲金曲金奖。1995年获得十大劲歌金曲最受欢迎男歌星奖。1996年至1998年连续三年获得十大劲歌金曲金曲金奖 。1998年凭借《今生不再》获得香港金像奖最佳电影歌曲奖。1999年,宣布退出香港乐坛颁奖典礼。之后曾出演了《人在边缘》、《甜蜜蜜》、《三更之回家》、《无间道3》以及《梅兰芳》等多部脍炙人口的作品。2014年,黎明参加浙江卫视的《星星的密室》综艺节目。1993年帮助发起了一个在中国消灭脊髓灰质炎的项目,在黎明的大力支持下,成功帮助中国8000多万儿童购买了脊髓灰质炎疫苗。身兼联合国儿童基金会国际亲善大使,香港公益金名誉副会长、 香港深圳社团总会名誉会长等职务。2016年,参演林大雄导演电影的《不速之客》饰演郑凯;同年参演戴思杰导演电影《夜孔雀》饰演马荣;参演电影《消失的爱人》饰演凯峰。【详细】
黎明个人资料来源于网络收集仅供参考,如有出入,以黎明本人或官方发布消息为准!
黎明主页 图片 电影 电视剧 综艺节目
黎明行程表
行程表
 • 2018-10-17-3月19日下午18时许,黎明在Facebook宣布自己即将成为父亲,“两个经历过离婚的人,有机会走在一起已是一种缘分,有了的小生命更将令我成为成为父亲,并带我进入人生中另一阶段。我作为父亲必须保护好我自己的家人,更不愿意让家人随便曝光,相信作为家长也会有同感。对于我们的将来,就交给时间去证明一切。”
 • 《杨贵妃》曝黎明特辑 大家都爱杨贵妃
 • 黎明拍摄广告大片 儒雅显熟男范儿
 • 黎明拍摄广告大片 儒雅显熟男范儿
 • 莫语者
 • 九龙不败
 • 顶峰
 • 法门寺密码
 • 武林怪兽
 • 星星的密室
 • 端午金曲捞
 • 围炉音乐会
 • 原来是金曲
百度 ” 朗格先生专于艾滋病治疗研究,他曾在2002年至2004年间任国际AIDS协会主席一职。

更多精彩内容请关注

漫漫看微信号
追星微信公众号

本周热门 推荐明星

向阳店 阳光学城 重机技校 十里堡北区 西溪水闸管理处
元光门 雪莲路 新民居委会 小溪村 无瑕街道
百度