http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsfm242m2/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsfm242m2/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8su668/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf6222wi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsfqgea22/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m6wc0/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf8su668/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://0iciwa.ssg888.com

http://0e8wos.i-ton.cn

http://ge8ao0.jianer365.cn

http://cq0ym0.100studio.cn

http://oc8a8e.jylgm.cn

http://q8wuyo.qyctv.cn

http://0ccqeo.hogke.cn

http://omw0mg.chinafame.cn

http://ggkocm.dnf2222.com

http://i0eycs.indiasy.com

日记本:[破碎的记忆] 作者:翰莎

十八岁“妈妈”的泪
点击数:12034 天气:暴风雨 日期:2005/6/18 16:12:32  星期六 苦涩日志 将该日记添加到个人收藏夹给用户发送短消息加该用户为好友

当前位置:日记中国>>爱情在线>>十八岁“妈妈”的泪
     电话响了,我出网吧,在门口接起电话:
“莎莎,有件事我要和你说,那孩子我真的有点怀疑。是我的吗?”
  ``````泪和惊讶,痛心。一时没反应过来的我。
不是梦,不是电影,是那么现实的残忍!
  2005年2月底,我认的了他,勇。被自己最爱的翰背叛后,只有我一人在这陌生的城市流浪。
  他的出现,好友的相劝,忘了翰。接受他--勇。
开始做不到,翰是我第一真心爱过的男友。忘,谈何容易?!
  可是,为什么勇的一点一滴都那么象翰,他吊里锒铛的样子,他说话的口气,他手臂上的烟烫过的疤,一样都是三个,有的为女的,有的为兄弟。连好友都惊讶,怎会如此相象?!!
  我告诉自己,是上天让他来完成我和翰未完成的缘。一定是的,要不怎么如此相象!
  他要,我把自己的第一次给了他,我记的翰曾也想要,但每每总忍住,说要等到娶我那一天。看见我痛的样子,勇好惊讶,而我最后在心里笑了,虽然我那时都有点分不清,在我身上的是勇,还是我日夜想念的翰。
   慢慢。我发现了他和翰的不同,他比翰成熟,比翰会照顾人,就象是已经长成熟的翰。
   朋友劝我,不要拿蛹和翰的影子的重叠!我也想,可我做不到。梦里明明是一个男主角,怎么一下子是翰的样子,一下子是勇的样子?
   三月底,我可以回去了。回到我长大的地方,和那个到处充满我和翰回忆的地方。我告诉自己,不要再害怕,因为已经有了勇。梦里,勇的样子也越来越多。我心里明白。虽然我从来不对勇说:我爱你!
  我发过誓,那三个字,一辈子只对一个男友说,有第2次。除非在我的婚礼上,我嫁了真心相爱的人!
  我等待,等待这漫长的几月过去,我告诉自己,我就可以永远和勇在一起了!但是我还是一有空就逃去找他,那么远,300公里,也不远,三小时路程。
  相爱的人懂,那是什么滋味!想起曾经,我和翰离的也是同样的距离啊!
  高考终于在姐妹的陪伴下结束,我的心早就飞向勇。
  谁知,勇象变了一个人,对我只有冷淡,我害怕,做出好多极端的做法。象回到从前的翰,从前的我。
  我离开,离开的不远,只要勇一回头,就会看见我。曾经翰告诉我,他有了另一个她,他说还爱我。
我说我等,我等了半年。终于看见翰和她牵手出现在我面前,我笑着说,你们好配,真心祝福你们!
  我可以等翰,也可以等勇,当我哭着问不到任何分手理由,我告诉自己,你一定有苦衷,我等,三年后的六月,我再来找你。
  可如今不用了,当我心血来潮,害怕会一不小心有了。买了两盒试孕计,晚上试了下,真的```
忘了带伞,跑出去打电话给勇,他说会陪我去,叫我稍稍安心。早上再试,还是真的有了,我必须接受这个事实,我等他来陪我去。谁知道等来了那么一个电话,,,
   不相信的理由是因为我曾问过他,如果有天我们分手了,我发现自己有了你的孩子,你还会陪我去打掉吗?当时突然问你,是因为,亲如姐妹的朋友那晚在我肩膀上哭诉着她的这件事,没想到我无意的一问,也成了我的结局。
  当我站在网吧门口,完全不顾身边出进的人,大声的对你说:“我告诉你!这孩子是你,我问心无愧!要不是我才十八岁,我会把这孩子生下来。再做亲子签定!”我可以看见旁人异样的眼光,可此时我还会在乎这些吗?
  泪在疯狂的飞舞。我不擦。泪干后,此文已完成。
一个人去,解决那无辜的孩子。
   不知道看过此文的人,给我的是可怜目光,还是可笑的讽刺,但这是事实。2018-10-17。一个刚满十八岁6天的女孩,肚里那近两个月却马上要消失的宝宝。听天,也在为我哭泣!!


 
  


 七月物语    时间:2017/4/16 18:31:43    2007的转折    时间:2015/1/17 20:48:30    戴眼镜的三姑娘    时间:2014/9/17 9:35:13    花月追萤    时间:2013/11/14 18:04:41    忘尘    时间:2013/4/24 23:39:17    若影非影    时间:2012/12/24 13:15:50    相思扣子    时间:2012/10/28 23:22:15    NowLoving    时间:2012/10/17 10:51:29    心飞扬    时间:2012/9/13 11:42:45    佑掱戒指    时间:2007/3/17 23:13:26    塔塔的戒指    时间:2007/2/28 1:22:57    janes    时间:2007/2/24 11:14:51    °國際寵媽ヽ    时间:2006/12/24 16:41:28    微笑代替淚    时间:2006/12/15 5:04:32    ′挑衅.,    时间:2006/12/14 4:21:28    周安雅    时间:2006/10/2 17:04:12    夢妕铕情    时间:2006/6/27 19:58:06    飘#雪    时间:2006/5/27 19:49:27    失落勒    时间:2006/4/28 9:46:57    小智慧    时间:2006/4/28 3:25:55    〔黑白电影〕    时间:2006/4/3 17:17:41    ╰ァ3℃雪露    时间:2006/3/24 1:44:38    独雨    时间:2006/3/11 18:31:59    拂心看红尘    时间:2006/3/4 22:23:43    籫石    时间:2006/3/1 21:33:31    粉粉的朵    时间:2006/2/25 18:08:14    海豚,阿阿啊    时间:2006/2/20 19:22:27    tangkebing    时间:2006/2/19 22:07:14    夢雨『ни』    时间:2006/2/15 22:52:00    ×.嬌`嬌ヽ    时间:2006/2/11 11:26:17    ╱尐苛嗳╮    时间:2006/2/8 6:19:41    叁紛綯滊    时间:2006/2/2 15:17:16    恋媛    时间:2006/1/28 18:26:01    晕晕忽忽    时间:2006/1/26 21:45:31    ˊ_▁錧材臉..    时间:2006/1/24 23:41:40    夢妕铕情    时间:2006/1/24 19:53:01    fzwz    时间:2006/1/22 21:13:11    随梦宝贝    时间:2006/1/21 19:50:45    氺xing楊欢    时间:2006/1/21 1:25:06    寳瓶蓙    时间:2006/1/16 21:32:16    "糖糖    时间:2006/1/10 22:27:53    点根烟看你们聊    时间:2006/1/4 12:26:33    三岁我就变坏    时间:2005/12/31 2:31:11    三岁我就变坏    时间:2005/12/27 14:55:50    开心就漂亮    时间:2005/12/23 3:30:06    泪/Rain    时间:2005/12/11 23:43:29    糖糖的悲惨半生    时间:2005/12/11 14:54:27    缘来很苦    时间:2005/12/4 23:00:21    金晶    时间:2005/12/4 13:01:34    一生的守候    时间:2005/12/1 18:46:20    古灵精怪小念林    时间:2005/11/28 11:20:01    佬公堯    时间:2005/11/24 11:02:42    (﹌īm倣從    时间:2005/11/22 23:55:30    Canny    时间:2005/11/22 17:41:31    小铃铛    时间:2005/11/20 20:56:31    孤独的鱼    时间:2005/11/20 6:07:19    Hebe    时间:2005/11/16 23:49:56    鎻錠薇嶶    时间:2005/11/15 22:31:54    小陀    时间:2005/11/14 14:46:46    若枫    时间:2005/11/12 21:20:21    婧瑶    时间:2005/10/26 9:07:58    萌萌十五岁不哭    时间:2005/10/9 18:52:52    维纳斯的信使    时间:2005/10/7 13:18:37    ‘ 午夜深蓝。    时间:2005/10/6 14:03:58    &‘單戀﹏    时间:2005/10/5 8:23:54    「沉默了」    时间:2005/10/3 22:42:11    ﹎徦緬倶℡◇    时间:2005/10/3 21:47:17    公主落单    时间:2005/9/24 20:12:02    癫子    时间:2005/9/18 11:48:52    蒸发⒈年    时间:2005/9/16 14:19:35    吸烟如见你    时间:2005/9/16 10:35:22    瑬氓尐爷    时间:2005/9/8 5:38:50    瑬氓尐爷    时间:2005/9/8 4:59:21    &曉钕朲.,    时间:2005/9/6 14:30:15    ⌒O⌒ 單莼ˉ    时间:2005/9/1 22:53:28    刘思微    时间:2005/9/1 16:24:53    刘思微    时间:2005/9/1 16:18:52    老紫静静    时间:2005/8/20 12:03:11    wawa゜°    时间:2005/8/14 13:58:07    楽兲蒎    时间:2005/8/12 7:39:29    叶子的翅膀    时间:2005/8/8 19:12:32    gai变    时间:2005/8/5 16:17:39    明知故问    时间:2005/8/3 0:56:06    .简单瘅莼*    时间:2005/8/2 14:36:00    jingcai    时间:2005/8/1 17:24:38    『莼ы』    时间:2005/7/30 23:37:29    zhanyana    时间:2005/7/29 23:55:05    壹路姠鉳    时间:2005/7/27 13:55:15    prefer P    时间:2005/7/25 22:15:11    【娜娜豬】    时间:2005/7/25 16:36:32    Allen失泽海    时间:2005/7/25 14:12:44    蓝色的思念    时间:2005/7/25 11:27:09    £¤☆ě晕晕    时间:2005/7/25 0:00:21    Μμsīc.    时间:2005/7/23 19:04:32    睿寳    时间:2005/7/23 17:45:38    BABYCHEN    时间:2005/7/15 13:11:03    単色漁    时间:2005/7/14 20:14:56    淋雨的雨夜    时间:2005/7/14 13:49:38    大漠幽歌    时间:2005/7/14 0:55:54    薇薇花开    时间:2005/7/14 0:50:43    灵儿    时间:2005/7/13 9:33:42    张军锋    时间:2005/7/13 0:59:59    love娟    时间:2005/7/12 8:32:02    ●`|銷_魂!ゞ    时间:2005/7/11 19:46:35    浪漫今生    时间:2005/7/8 4:44:28    じ竹本猪儿ゴ    时间:2005/7/7 16:12:54    译娴    时间:2005/6/29 21:06:41    "决裂/、    时间:2005/6/29 4:44:03    "决裂/、    时间:2005/6/29 4:41:36    快乐,幸福。    时间:2005/6/28 20:47:01    鎮芯    时间:2005/6/27 18:29:53    無情    时间:2005/6/27 3:55:47    野孩子的夏天    时间:2005/6/26 2:58:12    蓝鸟    时间:2005/6/24 22:44:38    .&末    时间:2005/6/24 12:18:39    恋上郊野路    时间:2005/6/24 0:06:39    ·sMi|e-!    时间:2005/6/23 10:24:40    可爱のFIFI♀    时间:2005/6/23 1:42:51    冰雪女孩    时间:2005/6/22 12:44:22    て.独立&﹎    时间:2005/6/22 0:48:27    清韵之心    时间:2005/6/22 0:10:11    shengrui    时间:2005/6/21 8:56:35    mikael    时间:2005/6/20 17:53:12    小叶米珍    时间:2005/6/20 16:52:48    小叶米珍    时间:2005/6/20 16:48:48    原味的夏天    时间:2005/6/20 14:05:02    zzqw    时间:2005/6/20 13:32:15    路口y    时间:2005/6/20 13:31:00    北京的天    时间:2005/6/20 13:06:20    尘封    时间:2005/6/20 8:29:59    斷綫dē風箏    时间:2005/6/20 7:47:12    選擇蓠開    时间:2005/6/19 21:45:09    ヽ姸`o    时间:2005/6/19 17:47:55    徘徊无语    时间:2005/6/19 13:47:33    麦田里的守望者    时间:2005/6/19 13:24:11    ¢罪あ乖の    时间:2005/6/19 13:07:33    ˇ秂魚d′淚    时间:2005/6/19 10:31:59    美麗D插曲    时间:2005/6/19 7:43:31    绫舞    时间:2005/6/19 1:34:22    心碎无痕    时间:2005/6/18 23:54:19    lingyou    时间:2005/6/18 23:43:59    婧如祉水    时间:2005/6/18 23:25:01    ﹠﹏meoぐ丫丫    时间:2005/6/18 22:42:37    三梅    时间:2005/6/18 21:26:26    `(&琌m﹡.    时间:2005/6/18 21:02:29    梦幻故乡    时间:2005/6/18 20:36:14    彭皇    时间:2005/6/18 18:21:13    将该日记添加到个人收藏夹 给用户发送短消息加该用户为好友
我觉得女孩子就是太傻了,为什么只要谈恋爱受伤的都会是女孩子.
希望看过这骗文章的女孩子都要引以为界.

本日记共有评论147


   我来说两句(500字以内): 贴图:

您尚未登录,还不能发表评论,请先登录! 登录 注册


承安镇 吴川 小黄圃西河公园 新江路口 新河北大街红俱前里
小儒林庄 土库镇 万辛庄运校 头号乡 天拖北道
百度