http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfqa4u00/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsfqa4u00/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsfqgea22/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf442606/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf68oa22/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfqey664/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsfk60ye6/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://22v7z2.roupas.com.cn

http://og26ys.uraniumine.com

http://7csvvp.xllgzg.com

http://66722q.easejob.com.cn

http://62ds2r.novatec-id.cn

http://s22axt.weixintuo.com.cn

http://177khd.jastworld.com

http://dbxb7j.jiye100.cn

http://126c76.jhsme.com.cn

http://66hgga.redwine.net.cn

更多精彩

黄袍加身(微小说)

2018-10-17 02:49来源:原创投稿 作者:殷宏章 阅读:2971
百度 依照《中华人民共和国刑法》第七十八条、第八十条、第五十七条第二款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十二条第二款以及最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第十条、第十一条之规定,依法将罪犯吴英的刑罚减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利十年。

北宋时期,赵匡胤在“陈桥兵变”中改朝换代,以“黄袍加身”成为大宋开国的皇帝。在位期间基本平定了战乱,实现了国家统一和民族团结。为了解决藩镇军权过大的隐患,使出“杯酒释兵权”加强了中央集权。然而,有位高人道士的传闻,算出赵匡胤的登基和寿命。

赵匡胤青年期间,喜好游历天下。走至襄阳郊外,发现没有住处,路遇一所道观,走进去求宿一晚。道观中只有一位道士,看到赵匡胤似极为投缘。于是,拿出好酒来招待,两人酒过三巡,道士有些醉醺醺地,对赵匡胤吟唱一番,有人给“黄袍加身”拥你为帝,你若看到晴天无云则皇帝不能当,你若瞧见天降暴雪且皇帝可以做……

第二天,赵匡胤向道士请教和询问,道士推说其酒多是胡言乱语。这后来赵匡胤真的黄袍加身,那再去找这个道士却不知所踪。直到有一年,竟在京城遇见了这个道士。那个道士请回皇宫喝酒,赵匡胤酒后问道:“道士,如今朕已经是皇帝,想问问还剩几年的寿命?”道士闻言叹了口气,道:“今年十月二十日,若是天气晴朗,则续十二年。如若不然,不好说了。”

十月二十日,白天晴朗天气是万里无云,谁知夜里却突然天降暴雪。赵匡胤急召晋王入宫,兄弟二人饮酒到深夜,禁止太监、宫女靠近。人们只能看到远处屋内的烛影,赵光义酒后离席似神色怪异。“你从那天暴雪中当皇帝,也会在那天暴雪中离世。”这道士推算的预言都神了,赵匡胤酒后一觉就没醒了。

猜你喜欢

最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论

栏目导航

推荐阅读

热门阅读

最新发布

特鲁希略 蓟县城关镇鸿雁里 老碾乡 廉江 柳林水村
黎圩镇 界沟镇 观绿 二窎乡 江东门
百度