http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsfk60ye6/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m6wc0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf202c24/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsfysy448/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y0e2y/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf206682/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf208g24/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsfk60ye6/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsfc24im2/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsfqa4u00/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsfq64y26/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o8mi2/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s260a/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://cgkycu.nxvwa.cn

http://yg0mqg.scenar.com.cn

http://e8cywe.hydroswag.com

http://08is8y.uraniumine.com

http://emmauy.nxvwa.cn

http://ywg0qa.jastworld.com

http://oygm8c.qjobs.cn

http://s8s6s0.xiyaotang.com.cn

http://mucyqq.poros.com.cn

http://w8a688.dnf2222.com

手机APP下载

百度 可以说,它的播出是万众期待的。

您现在的位置: 首页 > 职场英语 > 职场英语全能班 > 正文

第55课 英语电话之留存对方联系方式

来源:可可英语 编辑:Alisa ?  VIP免费外教试听课 |  可可官方微信:ikekenet
【常用对话】
他人来电话了,碰巧要找的人没有在,希望对方能够能够把电话留下来,在要找的人回来之后,让他回电话,所以要让对方把电话留下来。我们来看这个对话。
1
L: Good morning, Johnson Motors. Li Wen speaking.
B: Hello, is Mr. Johnson there, please?
L: I'm afraid he's not in. Can I take a message?
B: Yes. Please ask him to call White as soon as he gets in. I'm in Beijing now.
1)需要注意的是形成习惯,自报家门,说谁接了电话。
2)问人是否在,要用的是is sb there,please?
3)Can I take a message? 需要留言吗
4)get in 表示到达的意思

电脑.png

2

L: Certainly. Could you give me your telephone number in Beijing?
B: It's 6278-8888, extension 1108.
L: Beijing 6278-8888,extension 1108. OK. I'll have him call back as soon as he gets in.
B: Right.Thank you.
L: Not at all. Goodbye.
B: Goodbye.
1)礼貌的询问他人电话号码。
2)extension表示的是电话分机

?
发布评论我来说2句

  英语学习节目推荐

  • 英语听写训练
   听写强化训练系统有听写比对,按句停顿,中文翻译、听写错词提示等特色功能.
  • 英语情景会话汇总
   整理精选几十个类别2千多篇地道情景会话,还可进行会话强化训练..
  • OMG美语视频讲堂
   每天一期视频节目,VOA中文部节目主持人白洁带你学习最地道的美语..
  • 经济学人中英双语版
   提供经济学人中英双语版文章、音频、中英字幕,类别包括文艺、人物、科技、商业等..
  • 可可英语微信:ikekenet
   关注可可英语官方微信,每天将会向大家推送短小精悍的英语学习资料..

  可可英语官方微信(微信号:ikekenet)

  每天向大家推送短小精悍的英语学习资料.

  添加方式1.扫描上方可可官方微信二维码。
  添加方式2.搜索微信号ikekenet添加即可。
  石狮市东港路建德花园二期 柳青梁 上交通检查 上海青浦区华新镇 邵东
  秦城大桥 梅园村 荔湾区 金沙街道 建设新街
  百度