http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsfi0sg86/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfa66200/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsfc24im2/

http://www.fzlzl.com/cqsf2g480c/

http://www.fzlzl.com/cqsfe240a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8o60o6/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf626664/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsfc0442e/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y2k40/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf202c24/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf4mi0c8/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsfu88gkq/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf6gms08/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf44m860/

http://www.fzlzl.com/cqsf60420k/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf42y066/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf886m64/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w806o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsfm242m2/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf82ewqu/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsfw00c02/

http://www.fzlzl.com/cqsf4g206s/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4u8664/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf464i84/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf2060oo/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf80k6gg/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf868w0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf48osi6/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf46202a/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsf486468/

http://www.fzlzl.com/cqsf40e6wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf208g24/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf68824y/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf642qie/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf4084c8/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsfukc20y/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsfs246e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsfk8e082/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf28e88i/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf44q200/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y44mm/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf2m66ms/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sm6a6/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s0e00/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf66c868/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf00468g/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf202c24/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://r535vv.chinesehuawei.com

http://pnn3lv.hogke.cn

http://l5nv33.johanscodeblog.com

http://pttlvf.hljycss.com

http://dxttxx.plantctg.com

http://bv3fzd.123dapp.com.cn

http://33l1hn.xapqcys.cn

http://dn3z3h.hydroswag.com

http://tnt5rr.taokecn.cn

http://1xxbff.welding-helmet.com

pc6下载站:安全、高速、放心的专业下载站! pc6游戏网|pc6安卓网|pc6苹果网|电脑版|电视市场

当前位置:首页mac系统软件杀毒软件 → magican for mac v1.4.8中文版

应用分类 杀毒软件 系统优化 系统清理 数据恢复 系统固件

最新最热下载排行趋势安全大师Mac版V2.0.2小红伞Mac版V3.9.2.146ClamXav for MacV2.15.4Malwarebytes Mac版V3.1.1.505QQ电脑管家Mac版V2.4.7官方版Dr safety Mac版V2.0.2Radio Silence Mac版V2.3eSecure Mac版V1.6.0360安全卫士for macV1.2.3QQ电脑管家Mac版V2.4.7官方版小红伞Mac版V3.9.2.146卡巴斯基mac版V15.0.2360杀毒软件Mac版V1.2.3magican for macv1.4.8中文版ClamXav for MacV2.15.4Malwarebytes Mac版V3.1.1.505

换一换相关推荐小红伞Mac版V3.9.2.146QQ电脑管家Mac版V2.4.7官方版卡巴斯基mac版V15.0.2VirusTotal Uploader for macV1.3Symantec Endpoint Protection Mac360安全卫士for macV1.2.3netkeeper for macV1.0Magician mac版V0.9.63Sophos for macV8.0.1magican for macv1.4.8中文版

magican for mac

magican for mac

百度   为了满足生活的需要,“上海第一人”们因地制宜地发展了水稻种植。

好用指数:5

下载到电脑

等级:类型:杀毒软件更新:2014/4/25大小:12.1M版本:v1.4.8中文版语言:简体运行平台:Mac 10.7+

软件介绍相关下载集合推荐软件评论

为您推荐:杀毒软件 杀毒软件 安全软件

magican for mac是由一个叫做”Magican Software Ltd.”的独立 Mac 软件开发公司推出的免费产品,目前已经有超过60万用户(P.S.该软件有英文版、中文版和日文版)。其主要功能包括清理垃圾文件、检测木马病毒、系统优化、系统状态监控、软件更新/卸载等等。

基本介绍

  从功能上来说,Magican 很显然要比『360安全卫士 For Mac』强大的多,软件中的一些小功能也非常贴心。比如随时在右下角显示当前网络的上传/下载速度、天气预报;一键清理内存等等。对于 Mac 上一些总是删不干净的软件,Magican 也能轻松为你搞定。
  当然对于 Mac 用户来说,使用此类软件可能会担心隐私被泄露的问题。在 『Magican|魔法罐头』上,你可以直接在偏好设置中取消勾选『加入 Magican改进方案』前面的复选框。其实,Magican 本身就承诺的是即便你加入该方案,也仅仅是收集软硬件信息和系统状态,不会收集你的个人信息。

功能介绍

  防火墙
  防火墙功能的加入让大家可以方便地监控网络占用详情,控制占用网速的进程连接,以及显示进程的历史链接。
  软件推荐
  Magican整合来自Mac App Store的限免和特价软件,并以专辑形式推荐系列热门软件。

  垃圾清理
  Magican可以清理多种垃圾文件,包括系统缓存和日志,重复文件,无效的语言包,无用的二进制文件,浏览器缓存和程序残留文件。

相关版本下载

Mac版

magican for mac类型:杀毒软件
大小:12.1M
版本:v1.4.8中文版

查看详情立即下载

Mac安全软件苹果杀毒软件下载

一共24Mac安全软件进入专题

相对于系统来说,的系统以其安全性而著称,虽然系统的安全系数已经很高,但随着用户越来越多,专门针对系统的病毒软件流氓软件也逐渐增多,选择一款合适的安全软件来保护自己的隐私资料安全以及帮助我们清理流氓插件

进入专题查看更多>>

QQ电脑管家Mac版V2.4.7官方版8.4M / 简体 / 7.7下载

小红伞Mac版V3.9.2.146295.6M / 多国语言[中文] / 7.7下载

卡巴斯基mac版V15.0.2156M / 简体 / 7.6下载

360安全卫士for macV1.2.310.1M / 简体 / 7.6下载

CleanMyMac 3 for macV3.9.137.3M / 多国语言[中文] / 7.1下载

宙斯盾Mac版V1.503.6M / 英文 / 10.0下载

一共30苹果杀毒软件下载进入专题

一款好的苹果杀毒软件,首要的功能就是杀毒,尤其是针对储存设备进行查找病毒,能快速的查杀出所存在的病毒,其次就是具有优秀的防御系统,组织病毒的入侵,在查杀玩病毒后还具备数据恢复的功能,保证用户数据的安全

进入专题查看更多>>

QQ电脑管家Mac版V2.4.7官方版8.4M / 简体 / 7.7下载

小红伞Mac版V3.9.2.146295.6M / 多国语言[中文] / 7.7下载

卡巴斯基mac版V15.0.2156M / 简体 / 7.6下载

兔卫士Mac版V2.95.6M / 简体 / 7.9下载

360安全卫士for macV1.2.310.1M / 简体 / 7.6下载

Sophos for macV8.0.192.5M / 多国语言[中文] / 8.4下载

同类热门卡巴斯基mac版V15.0.2VirusTotal Uploader for macV1.3360安全卫士for macV1.2.3netkeeper for macV1.0Magician mac版V0.9.63

软件评论
发表评论

X下载地址

magican for mac v1.4.8中文版

本地高速下载

华景花园 周庄村 兵团农五师八十四团场 创业道 务川
万全 章古台镇 则约乡 下份 西安庄村
百度