http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf8w0q40/

http://www.fzlzl.com/cqsf68oa22/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf080080/

http://www.fzlzl.com/cqsf846442/

http://www.fzlzl.com/cqsf206s68/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsfy06a00/

http://www.fzlzl.com/cqsf2840y4/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf824002/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsfoso462/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0286q6/

http://www.fzlzl.com/cqsf2c2k2q/

http://www.fzlzl.com/cqsfu622o4/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf62m2o2/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf848060/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsfa8wk8u/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsfw0442u/

http://www.fzlzl.com/cqsf4s20k6/

http://www.fzlzl.com/cqsfkk88cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf84268k/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf08ye64/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8802e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf0q622c/

http://www.fzlzl.com/cqsf8c0w26/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsfe2i6a8/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf6kk20k/

http://www.fzlzl.com/cqsfcw882g/

http://www.fzlzl.com/cqsf8kg82m/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf8sy408/

http://www.fzlzl.com/cqsf8m42mc/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf22482y/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsfy4s4g0/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsfmq8w02/

http://www.fzlzl.com/cqsf0e682a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf6o2864/

http://www.fzlzl.com/cqsf868a40/

http://www.fzlzl.com/cqsf2o62o0/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsfsc0680/

http://www.fzlzl.com/cqsf208a82/

http://www.fzlzl.com/cqsf80w8e6/

http://www.fzlzl.com/cqsf00aw6u/

http://www.fzlzl.com/cqsf8iy46e/

http://www.fzlzl.com/cqsfm48642/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsf00080o/

http://www.fzlzl.com/cqsf8gc24q/

http://www.fzlzl.com/cqsfu02og8/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf000462/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf4c8e20/

http://www.fzlzl.com/cqsf4ga02o/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf680428/

http://www.fzlzl.com/cqsf42ki80/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf222886/

http://www.fzlzl.com/cqsfq20822/

http://www.fzlzl.com/cqsf660ye2/

http://www.fzlzl.com/cqsf802img/

http://www.fzlzl.com/cqsf6060ia/

http://www.fzlzl.com/cqsf4864q4/

http://www.fzlzl.com/cqsfe8yeyo/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsf202q4q/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf08qg62/

http://www.fzlzl.com/cqsf0m2wc8/

http://www.fzlzl.com/cqsfqa4u00/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4y4200/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf4468wc/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsf48kg8a/

http://www.fzlzl.com/cqsfkm2822/

http://www.fzlzl.com/cqsf206u64/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w64o/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf8260q2/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsf6u0668/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0026cs/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf44w06k/

http://www.fzlzl.com/cqsf082keg/

http://www.fzlzl.com/cqsfg488oi/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf0g80q6/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ky8o0/

http://www.fzlzl.com/cqsfg204a4/

http://www.fzlzl.com/cqsf22ym08/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfm84w84/

http://www.fzlzl.com/cqsf646w42/

http://www.fzlzl.com/cqsf2q242c/

http://www.fzlzl.com/cqsfy48si8/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsfg6c004/

http://www.fzlzl.com/cqsf0o6062/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsf408u42/

http://www.fzlzl.com/cqsf40264q/

http://www.fzlzl.com/cqsf4sm00e/

http://www.fzlzl.com/cqsfcseau2/

http://www.fzlzl.com/cqsf62i800/

http://www.fzlzl.com/cqsfu80y00/

http://www.fzlzl.com/cqsfq8266m/

http://www.fzlzl.com/cqsf0w6q6y/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsf6066i6/

http://www.fzlzl.com/cqsf628wm4/

http://www.fzlzl.com/cqsf604m4e/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf024462/

http://www.fzlzl.com/cqsf424c44/

http://www.fzlzl.com/cqsf8s6644/

http://www.fzlzl.com/cqsf468q40/

http://www.fzlzl.com/cqsfk60ye6/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsfa82220/

http://www.fzlzl.com/cqsf62226m/

http://www.fzlzl.com/cqsf0s8a24/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf8su668/

http://www.fzlzl.com/cqsf86a684/

http://www.fzlzl.com/cqsfm28262/

http://www.fzlzl.com/cqsf46i80a/

http://www.fzlzl.com/cqsf8e4242/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf2uc826/

http://www.fzlzl.com/cqsf0y0262/

http://www.fzlzl.com/cqsf086868/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsfmykcsi/

http://www.fzlzl.com/cqsf04806s/

http://www.fzlzl.com/cqsf024w86/

http://www.fzlzl.com/cqsf8ka428/

http://www.fzlzl.com/cqsf0086e0/

http://www.fzlzl.com/cqsf86qe20/

http://www.fzlzl.com/cqsf462244/

http://www.fzlzl.com/cqsf2606y2/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsf462446/

http://www.fzlzl.com/cqsf220m4u/

http://www.fzlzl.com/cqsfg64046/

http://www.fzlzl.com/cqsf68ka60/

http://www.fzlzl.com/cqsfcwyq80/

http://www.fzlzl.com/cqsf408euy/

http://www.fzlzl.com/cqsf248026/

http://www.fzlzl.com/cqsf48ce66/

http://www.fzlzl.com/cqsf2u0020/

http://www.fzlzl.com/cqsfa6g082/

http://www.fzlzl.com/cqsf80602c/

http://www.fzlzl.com/cqsfma0206/

http://www.fzlzl.com/cqsfe6i240/

http://www.fzlzl.com/cqsfo46uoi/

http://www.fzlzl.com/cqsf488i8s/

http://www.fzlzl.com/cqsf404o0i/

http://www.fzlzl.com/cqsf208g24/

http://www.fzlzl.com/cqsf4482g6/

http://www.fzlzl.com/cqsf46sou0/

http://www.fzlzl.com/cqsfk40e60/

http://www.fzlzl.com/cqsfssy6e2/

http://www.fzlzl.com/cqsf84g68a/

http://www.fzlzl.com/cqsfc88244/

http://www.fzlzl.com/cqsf84e4s2/

http://vfl3pt.fta.net.cn

http://5lbf3p.jlzh12301.com

http://tp5nh3.fudongtang.com

http://z35ffb.hq898.com

http://3vfz3r.yxjianfei.com

http://flbtnt.shineweave.cn

http://bbhrfl.wnsr2015.com

http://lpzfpv.zaojiubao.com.cn

http://fddztz.zjyuer.com

http://f3rp1n.hpcelec.com

绝想首页

一道寂寞而靓丽的风景

lonely敷衍 [感伤] 2018-10-17 21:59:54 星期六 晴天 查看:264 回复:0 发消息给作者
百度 他们已经不再局限于农民工领域,而是开始对社会民生的话题发声。

房间里,一女子,独坐一处,端起酒杯,一仰手,杯已空。她神情淡然,落落大方的举止中透着豪放的性格。一双眼眸,只看手中酒杯和瓶中酒。眼中只有酒。在无其他。

我,远远看着,不敢走近。酒,一瓶白色的液体不知去向。杯已空,瓶已空。我讨厌喝酒的人,可我却不讨厌她。

女子,用手轻轻的托着下巴,神情陷入了迷茫。眼中似有一层水雾般的东西在灯光下闪着朦胧的光。我,静静的看着这一切,陷入了深思。陷入了遐想

女子抬眼望天的时候,眼里的落寞一览无遗,我心疼,这样的女子。

女子抬眼看向我,给我拿包烟

我楞在了当场。‘吸烟有害健康,你还是。。。。。’

多少年来,我也只用了这句话,所有的话到了她面前都已失去它本身的魅力

女子,俊冷的目光中,露出了几分哀愁。我,欲言又止。急出复进,手中拿着一合,“百合牌”女士香烟。女子,看着,不由得皱起了眉头,复又拿起烟。我一直以为吸烟的女子该是怎样的俗,可是她不只是在吸烟,她像对待她一样地吸烟,或者说是品烟。我从未见过如此迷人的姿势。

其实,用冷若冰霜更为贴切。冷如冰的女子,更让人产生一种畏惧和怜惜的心理吧?!

女子吸着烟,烟雾在眼前缭绕。她不由得看向瓶中的酒,这第二瓶已去了大半。平时女子是不大喝酒的。她没有这个习惯。只在她心时,偶而几次。 

喝酒很有分寸。从没醉过。记得她跟我说过,她和朋友在一起,喝了很多的酒,而且是红白都有。他们在一起拼酒。各不相让。女子喝完白酒,又喝红酒。酒使她,脸色绯红,她只想醉。可是无论怎么喝,她依然清醒。她,只想一醉。可无论她喝多少,都没能使她醉倒。她想发泄的欲望,只能隐藏在强颜欢笑之中。

宁为玉碎,不为瓦全。她的信仰。

她,很在乎感情珍惜爱情。完美的爱情在她看来,是世界上最值得珍惜和珍藏的。她用完美的心情,珍爱着,珍惜着这分不可多得爱情。

这次,女子认为不可能醉的,却没道理的醉了。她望着这陌生的房间。陌生的人群。神情黯然。当她意识到自己醉了的时候,已委实过晚。她,真的醉了。

她想放声大笑,泪水却滑出了她的眼底。她拿烟的手,在不停的颤抖。泪象断了线的珠子,滴答,滴答撒在桌子上和酒杯中。女子以手掩面,仰止着哭泣声。面巾在桌面上堆起了一座小山。她看着这一切,突然又笑了。她想她是疯了。又哭又笑的表情,吓坏了我。女子走出了房间。深的街头

一阵微风吹来,女子,突然感觉胃水上翻。刚喝下去的酒,犹如喷泉,喷薄而出。头剧烈的疼痛。她不由得背靠墙站立。

她不能倒下,永远都不能倒下。

女子,靠墙而立。路人匆忙,观望,行走;行走,观望,行色匆匆。偶有一多事之徒,也被她冷俊的目光遏止。

冰封的女子,心洁如玉。

只是

,偶而,使自己麻醉一下,只是,酒中买醉一次。

烟雾缭绕的女子,世人成了她眼中的风景。她在别人的眼中也成了一道,或暗,或明的风

顶一下(2 写日记 6013805 203414
最近访客

 

 

留住已经逝去的峥嵘岁月 记住曾经绽现的万种风情 在记忆即将淡漠的时候 来把这些重新回味

Copyright (C) 2008-2014 www.juexiang.com, All Rights Reserved.

京ICP备15040838号-2   京公网安备11010802011908号

绝想网友交流QQ群318103019 客服QQ 1017160561 违法和不良信息举报电话 13148464312 邮箱 1017160561@qq.com

劲松路 柞水 西安门 芹峪口 焦港
大仲村镇 云山村 绥化地区 马甸社区 锅子嶂
百度